Cap a on anem

Reconstrucció de la societat

D’una banda, estem immersos en un veritable canvi de paradigma, la “quarta revolució industrial”. Les noves tecnologies, aprofitades pels màxims responsables del capitalisme neolliberal per a enriquir-se més que mai, és adir, pensant en clau de lucre personal en comptes d’en clau de construir una societat per a tots, justa i sostenible, ens ha portat on som. S’apunten tendències clares que anem cap a un context creixent de crisi econòmica i social sense precedents, però no de com revertir aquesta inèrcia, aquest capitalime determinista.

D’altra banda, les economies emergents, especialment la Xina, s’estan expandint econòmicament per arreu, Europa, Amèrica Llatina, Àsia, fagocitant de forma implacable les economies dels països als quals arriben.

Sovint, l’única sortida que els queda als joves preparats és emigrar a altres països, la qual cosa és bastant trista.

I entre mig, queden totes aquelles persones que no poden competir amb  els col.lectius immigratns -d’altra banda, col.lectius completament tancats pel que fa a la integració, real, al país d’acollida- i a les quals el nou paradigme neolliberal-digital també deixa al marge.

No sé quina resposta serà capaç de donar la nostra societat davant d’aquest repte doble. Però, tal com va corraborar Lluis Soler, – sociòleg bibliotecari, amb un master de filosofia – en la seva intrevenció a l’Ateneo, les noves tecnologies ja han tret/estant treien/fent obsoletes un munt de feines “tradicionals”, i ho faran d’una manera exponencial amb el internet de les coses, la robòtica i el Big data.

A continuació faig un recull de les ponències que Lluis Soler  i Alfonso Bárcena, autor de la tesi Macro filosofia del capitalisme, van fer a l’Ateneu, el passat 16 de juliol d’enguany.

Prospectiva de futur de la crisi actual. Lluis Soler i Alfonso Bárcena,  dins el Cicle “Liceu Maragall. Crisi i futur incert”. Barcelona, Ateneo, 16 juliol 2016.
Introducció

La turbo globalització ha anat traient certeses i seguretats.

A Brasil al juliol només es parlava de les Olimpíades però passava desapercebut l’empêchement de Dilma Rousseff, amb Lula imputat i tot el país dividit (la meitat de la població ho ha vist com un cop d’Estat).

Mostra que les cosses estan canviant molt ràpidament. Exemple: èxit del Brexit, el que justament el dia anterior a aquesta trobada va passar a Turquia, etc.

Alfonso Bárcena

La conferència versa sobre l’evolució macroeconòmica de la crisi però lligant-ho amb qüestions culturals i humanistes.

 • Background: en 100 anys, pas d’una economia de industrial a una economia digital i canvi d’una economia de demanda a una economia d’oferta. Com afecta això al factor treball (factor W)
 • conseqüències de la crisi: desigualtat, etc.
 • escenaris de futur de cap a o pot anar l’economia: estancament o tecno-optimisme
 • es possible un post capitalisme? : l’economia col·laborativa, els moviments radicals, etc. poden acabar amb el capitalisme?

1- El canvi de model:

Canvi cap a col·laboracionisme. (ex, wikipedia)

Necessitat de transparència, (ex., el que ha passat amb Wikileaks)

tercer: globalització, tot està interrelacionat. La desestabilització puntual (ex, Turquia) afecta a escala global.

quart: la necessitat de compartir. La propietat intel·lectual cada cop es protegeix menys, les companyies de software (Apple…) obren els seus codis per a que els usuaris col·laborin amb ells, etc.

i últim: economia que va cap al cost marginal zero. El canvi tecnològic està produint un canvi radical en tots els sectors: fotografia (kodak s’ha ensorrat i en canvi Instagram, que només te 13 treballadors, va ser comprada per 1000 MM de dòlars per Facebook; turisme,  on per exemple Airbnb és economia col·laborativa que fa perdre molts diners als hotels. Es tracta d’empreses que tenen un impacte en els resultats completament invers als costos esmerçats. Això gràcies a les noves tecnologies, dispositius, internet, etc. Són models escalables amb cost zero, que no tenen propietats –actius-. Amazon, Google, Tesla… són companyies disruptives perquè van contra els models anteriors econòmics i industrials.

Segon canvi històric que estem vivint: pas d’un model de demanda keynesià a un model d’oferta. El model de demanda buscava dinamitzar tots els factors productius i implicar a tots els agents per invertir en l’economia i crear el màxim creixement possible. Incorporava productivitat, demanda i consum, sense que s’imprimís més diner del que realment es necessitava, per tant sense perill que es produís inflació. En canvi, a principi dels 70 s’imposa el model de la oferta com evolució de la dinàmica històrica, perquè hi havia una inflació de costos, a nivell mundial, deguda a les crisis del petroli i de la energia i per la impressió descontrolada de dòlars per part de EEUU per a finançar la seva política exterior.  Lluitar contra impostos i contra inflació va anar potenciant l’economia de la competitivitat; el model de la oferta va acabar fent que els posseïdors de capital augmentessin el  seu particular creixement, en un entorn en què el paper de l’Estat anava a menys. Comença a ser menys necessari el factor W perquè amb la incorporació de les NT s’està produint molt més.

Recapitulant:

per al model de demanda, 2 factor s importants:

 • valorar (remunerar) el factor W
 • realitzar esforços reals per a que tothom pogués consumir

(model keynesià)

per al model de la oferta, tot això queda en res. L’important és:

 • el control de la inflació
 • la remuneració del capital i de tots aquells professionals que tinguessin el major valor per l’accionista – sorgeix doncs la classe directiva.

(model neolliberal de Reagan i Tatcher que va començar a finals dels 70)

2- conseqüències de la crisi:

primer: desigualtat creixent en els països desenvolupats

segon: precarització laboral. El nou status laboral és el “precariat”, que ja afecta a tots el professionals, inclosos els qualificats. Treball per projectes, lleialtat laboral que es renova cada dia, no es poden fer plans a llarg termini.

tercer (conseqüència del segon): Outsiders laborals, amb risc de passar de vides precàries a vides supèrflues, amb el perill de radicalització terrorista, etc.

quart: entrem a la normalitat d’un capitalisme sense treball i la societat dels 3/3: 1/3 de d’aturats, 1/3 d’exclosos i 1/3 de treballadors que es creuen segurs i esdevenen una elit.

3- escenaris de futur:

Escenari 1- Estancament secular

Durant dècades, el creixement ha estat només gràcies a la bombolla. Ara hem entrat a una crisi que no s’acabarà i els bancs seguiran sense donar crèdit. L’Estancament secular és el destí de totes aquelles economies que depenen de la inversió privada (ergo els bancs) per a solucionar la situació.

Hi ha molts diners al mercat, però els projectes no es consideren rentables. Expectatives de guanys menors que el cost del préstec. Resultat: estancament.

Mentrestant, Banc Central i governs europeus miren per la “expandeflació”: crear deute públic per a seguir creixent. Assistim al final de la socialdemocràcia, abans el creixement que la igualtat.

Escenari 2- Tecno-optimisme digital

Silicon Valley i companyia fan apologia que estem en una revolució digital on la connectivitat de ments, màquines i bits farà capaç un nou desenvolupament molt gran. aquesta nova economia col·laborativa que no està recollida al PIB, no valorada, equival, segons els defensors d’aquest tecno-optimisme, al 20% del mateix.

Evolució cap a l’oligopoli: “the winner takes it all”. Són companyies amb molta menys necessitat de factor W.

Defensen que hi ha 3 motors bàsics que faran que augmenti la productivitat i el creixement:

 • digital (sense cost, residual zero),
 • exponencial (es pot escalar exponencialment sense cost),
 • combinatòria. Cada innovació crea blocs de noves innovacions

Per a impedir que aquest escenari s’esfondri degut als que queden al marge, els tecno-optimistes són partidaris de garantir la renda bàsica per a garantir l’existència.

4- es possible un post capitalisme?

Es difícil imaginar tornar al socialisme.

Però: el capitalisme porta a l’exclusió. La premissa que millor no invertir si això porta a perdre diners està portant a espirals com que els interessos són negatius, cosa mai vista.

Només es preocupa per el creixement del capital, i el factor W no importa en absolut.

quines són doncs les alternatives?

primera: passar de la lògica de la escassesa a la lògica de l’abundància. Incrementar la economia col·laborativa, que té recursos abundants, encara que no remunerats, per sortir de la economia de la mancança de recursos, que és l’actual. Però fer-ho de veritat, canviant la lògica -Uber, Airbnb, etc. en realitat només aprofiten la economia col·laborativa per a que reverteixi en el seu propi benefici, no són un canvi real.

Però una economia de xarxa (d’internet) no és compatible amb una economia productiva. La realitat actual és que moltes xarxes socials no són realment descentralitzades ni equivalen a un apoderament de la gent. I moltes companyies que utilitzen la col·laboració tendeixen en realitat als oligopolis. No serà en realitat doncs un hipercapitalisme que utilitza les xarxes com a plataforma d’expansió?

segona: Una altra possibilitat és que anem cap a un capitalisme d’Estat. Cal però definir el grau d’intervencionisme: model xinès, model europeu… aquest capitalisme d’Estat però, comporta el risc d’anar cap a una nova societat feudal en la qual els acreedors del deute són els Senyors que ostenten el poder.

I la tercera és pensar que no és possible una alternativa. Les alternatives anteriors fan reflexionar si el capitalisme està perdent la batalla cultural. Vivim en un mon en què és més fàcil imaginar la fi del mateix que la fi del capitalisme?

Lluis Soler

Recollint         l’exposició         de           Bárcena,            la           conferència versa      sobre      les      conseqüències socials i culturals del nou capitalisme, afectació en termes de conseqüències humanes, en experiències…

Anem cap a un escenari de creixent malestar combinat amb creixent desorientació, confusió.

Que al seu torn ens poden fer anar cap a (1) noves formes de col·laboració (ja esmentades) però també (2) poden generar noves formes de hipermercantilització de l’existència humana i (3) generar noves formes de crispació i rebutjà  frontal a l’altre.

Les NT poden ser molt engrescadores per a creadors d’APPs i als pocs que viuen el repte com il·lusionador i que fins i tot triomfen realment; però per a la majoria, la realitat és ben diferent: risc permanent, malestar, angoixa, realitat líquida, etc.. Però ens agradi o no, anem cap a un capitalisme en el qual un munt de gent sobrarà, la qual cosa és inèdita en termes històrics. Aquesta exclusió, laboral repercuteix més enllà del tema d’ingressos, i una renda mínima no soluciona l’arrel del problema. S’entra (la persona) en una dinàmica de desmotivació, pèrdua d’autoestima, pèrdua de contactes, al final apatia i fins i tot comportament antisocial. Generant un cercle viciós.

Si ajuntem aquest dos elements: canvi social, relacional, productiu… degut a les NT i exclusió de gran part de la població, trobem un tercer: la professió ha estat tradicionalment un element d’identitat, definitori, de la persona. Sense una feina, va desapareixent la mateixa identitat de la persona.

Es cert que les xarxes socials permeten coneixement il·limitat d’ ”amics” però això no reverteix pas en poder-se’n refiar que demà aquest amic no m’apunyali per interessos.  No pot haver-hi compromís. I sense compromís, pot haver relacions humanes sòlides?

És a dir:

 • canvis en el món professional, laboral
 • canvis en la forma de relació amb els altres

i al final, abisme entre allò que podem tenir i allò que en realitat tenim. Entre allò que prometen els anuncis de televisió i el què desprès som realment capaços d’assolir, que sovint és molt poc o res.

Recapitulant doncs: sentiment d’insatisfacció i malestar sumat a grau molt gran d’incertesa. Cap a on ens porta tot això?

Cap a una autèntica batalla cultural: de valors, idees i conductes.

De la qual s’apunten tres tendències:

 • noves formes d’activisme social i polític (primavera àrab, podem, moviments veïnals…, que reverteixen en noves formes d’economia col·laborativa i forma d’organitzar-se socialment molt més horitzontal. Seria un escenari prometedor, però val a dir que “no és or tot allò que brilla”
 • por i frustració porten a cercar un cap de turc, aquell que no te el meu color de pell, religió, creences, costums –creixement del neó-autoritarisme, xenofòbia, cada cop més arreu d’Europa, sobretot entre els perdedors de la globalització, els que tenen por de perdre feines totalment precàries.
 • hipermercantilització de l’existència en la seva totalitat. Airbnb, Uber, etc. representen intercanvi aparentment gratuït de bens i serveis que, d’entrada, va en detriment d’activitat declarades, ergo d’impostos; però, sobretot, són gratuïtes perquè permeten obtenir enorme quantitat de dades, el Big data, que són venudes a les empreses que en fan ús.

Però el cas és que tot això ho fem voluntàriament. Amb l’exposició pública (a Facebook, etc.) de tot el que abans consideràvem íntim, per tal d’obtenir-ne un benefici econòmic, de coneixement públic o de la manera que sigui.

 Què es pot fer?

Hem de recuperar la noció d’espai públic, en el qual, tant de forma virtual com presencial, siguem capaços d’interactuar amb els altres de forma sincera , en la recerca del  bé comú.

6 pensamientos sobre “Cap a on anem”

 1. Hola,
  Sóc dels que pensen que l’observació atenta d’allò aparentment anodí i quotidià és capaç de fer-nos conscients de fenòmens profunds que, sovint, passen desapercebuts, fins i tot per teòrics de renom i per estudis i enquestes que a vegades amunteguen tòpics disfressats per l’apariència científica que atorguen les quantitats ingents de xifres i xifres . En aquest sentit, les teves observacions em semblen, certament, reveladores de tendències de fons i, per tant, útils. Unes observacions, d’altra banda, força coincidents amb les que m’han comentat algunes persones que han viscut a ciutats d’Anglaterra, ja que fan esment al fet que bona part dels negocis, i fins i tot de les professions liberals –enginyers, controladors aeris, metges, etc.- són dutes a terme per persones d’ascendència no britànica.
  Val a dir, però, que l’observació curosa del que ens envolta s’ha d’acompanyar d’una bona contextualització. I, arribats a aquest punt, crec que paga la pena apuntar alguns elements, sense els quals els teus comentaris poden quedar, a parer meu, coixos i fins i tot esbiaixats:
  – El gruix de les grans cadenes de distribució i comercialització és en mans d’elits –individus rics i, sobretot, fons d’inversions- que ben poc tenen a veure amb els col•lectius d’immigrants que esmentes. En comparació amb Zara, Ikea, Lidl i altres conglomerats, la facturació d’aquests negocis és un granet de sorra.
  – D’altra banda, en el capitalisme modern hi ha una diferenciació creixent entre regentar físicament un negoci i tenir-ne el control financer efectiu. Altrament dit, en l’era del “logo”, l’externalització i la globalització, el fet que un Condis o una fruiteria estigui regentada per pakistanesos no vol dir necessàriament que el control real –i, per tant, el gruix de la plusvàlua, del benefici- estigui a les seves mans.
  – Bo i així, el fenomen que remarques és rellevant: el gruix del comerç de barri és regentat, cada cop més, per immigrants o per llurs descendents, en forma de negocis familiars. Això, possiblement, tingui a veure amb, com a mínim, dos factors de fons: el primer, que tu ja indiques, és el fet que la inversió de temps necessària per a rendibilitzar un negoci “de barri” és tan alta que només col•lectius de nouvinguts disposts a treballar dia i nit puguin tirar endavant aquests negocis. El segon és que, paradoxalment, els contactes i els lligams familiars esdevenen, avui, una de les fonts principals –per no dir la més important- a l’hora de trobar feina i prosperar en l’àmbit professional. I, en aquest sentit, és molt possible que les cultures que han combinat un elevat esperit comercial amb el manteniment de lligams familiars forts, parteixin amb un important avantatge en el món hipercompetitiu actual.

 2. Hola de nou,
  Sobre la integració, convé diferenciar entre dos aspectes que sovint confonem: la integració cultural i social –conèixer i emprar la o les llengua/es del país, participar en el teixit associatiu, interactuar amb la gent del barri, etc.- i la de caire econòmico-professional, és a dir, formar part del teixit econòmic, del mercat laboral i tenir possibilitats de mobilitat socioeconòmica en condicions semblants a les de la població “autòctona”. Feta aquesta diferenciació, diria que, ara per ara, la integració és, certament, molt baixa en la primera vessant i parcial en la segona. I dic parcial perquè, tot i que obren negocis o entren en el mercat laboral, sovint ho fan seguint una lògica ètnica –xinesos amb xinesos, pakistanesos amb pakistanesos, etc.-.
  Anem al primer factor, al cultural: aquí haig de dir que, per molt que m’agradaria subscriure el discurs políticament correcte que lloa la diversitat cultural i alhora la capacitat d’integració que històricament s’ha donat a Catalunya –recollida amb una expressió que ha fet fortuna: “som un sol poble”-, hi ha símptomes que apunten a que, més que diàleg intercultural, el que a vegades hi ha és la formació d’enclavaments culturalment tancats, amb un tracte merament instrumental i superficial amb la resta de la societat. No tinc dades fefaents, però sospito que això és cert, i que ho és arreu. Segurament, té molt a veure amb el fet que, tot i que a primera vista sembli paradoxal, les noves tecnologies i les xarxes socials, són alhora globals i rabiosament endògenes. Per posar un exemple: l’immigrant sicilià que arribava als EUA fa vuitanta anys començava el gruix de les seves relacions socials dins la comunitat siciliana, però l’escola i, sobretot, els mitjans de comunicació, feien que entrés en contacte amb la realitat cultural i social que l’envoltava. O, si a ell li costava, segur que als seus fills ja no. Ara, però, és perfectament possible viure a Barcelona, o a qualsevol altre indret, i estar connectat a canals de TV, grups de xarxes socials i webs de, posem per cas, Pakistan. En el món virtual, les afinitats culturals són més importants que les distàncies físiques. Compte, però! Això no només afecta persones provinents d’altres cultures. Al capdavall, el món actual afavoreix la creixent dispersió i disgregació culturals: tendim a connectar-nos, cada cop més, amb persones i col•lectius amb qui compartim gustos, ideologia, aficions i nivell socioeconòmic. Els antics elements d’integració cultural i social van de baixa, i les persones d’origen xinès o pakistanès només són la part més visible d’un fenomen molt més generalitzat i complexe.
  Queden, és clar, dos àmbits clau d’integració: l’escola, essencial per a la integració cultural, i l’àmbit laboral i socioecnòmic, fonamental per a la segona. En aquest sentit, val a dir que, segons em comenta gent que treballa de voluntari donant classes de català a col•lectius d’immigrants, la integració dels nens i nenes és força alta. Cada dia és més habitual trobar-te nens i adolescents xinesos que parlen un català i un castellà fluids. En canvi, la integració laboral és més complexa, i aquí els casos que exposes de concentració de negocis en clau ètnica és, sens dubte, rellevant i pertinent. Màfies? A vegades sí, sens dubte, però no crec que això ho expliqui tot, ni molt menys. Penso que és més rellevant el fet que, en l’era de l’externalització i les xarxes socials, el gruix de la feina es fa per contactes, tal i com exposava abans, i això afavoreix que moltes activitats es concentrin en enclaus ètnics relativament tancats.
  Quin serà el resultat de tot plegat? No ho sé, però, ara per ara, tot apunta a una societat més diferenciada culturalment i socialment, amb l’afegit

 3. Lluís, gràcies per aportar. Algunes “contrarèpliques”:

  Primer, quan dius que “a Catalunya, més que un diàleg intercultural el que hi ha és la formació d’enclavaments culturalment tancats, amb un tracte merament instrumental”, no acabo d’entendre què vols dir. Que l’administració, local o autonòmica n’és responsable?. Amb quin objectiu? un pla a mig termini per sumar-los al procés? o què?. Jo penso que la responsabilitat, intencionada, de la formació d’aquests enclavaments només és d’ells.

  Segon, sobre els elements contextualitzadors:

  Qui s’endú els beneficis?:
  No ho sabem, és cert. És evident que en el context de globalització, portar un local no equival sempre a emportar-se’n els beneficis, però quan TOT aquell tipus de locals son regentats pels mateixos, és intuïtiu pensar que els beneficis recauen en, si més no, l’esfera més propera. En tot cas, penso que aquest dubte fa pensar encara més en les màfies, de les quals en torno a parlar més avall. (Sí, els oligopolis de l’IBEX35 i els que veritablement belluguen els fils també podrien ser els responsables finals, però ho trobo francament massa kafkià, massa de conspiració de peli)

  Sobre el pes econòmic i prospectiva de futur:
  En comparació amb Zara o Ikea, la facturació d’aquests negocis encara és un granet de sorra, però esperat deu anys.
  – Com ja he comentat, la qualitat dels productes dels basars xinesos que van venir a substituir als tot a cent, després tot a euro, inicialment era MOLT humil. Ara, la qualitat és bastant millor, molt sovint perfectament comparable als productes “d’aquí”.
  – La majoria, ben bé un 70% de productes de molts d’aquests comerços ja no són de la Xina sinó que són fets a Espanya: una gran quantitat a València, també a Andalusia i Catalunya –bastants a Girona-. (faltaria veure l’origen dels treballadors d’aquestes fàbriques espanyoles i catalanes)

  Sobre la integració:
  És a dir, que la integració econòmica, en aquest sentit que podríem anomenar macrointegració, sí que l’estant fent. Però a nivell social, de contractació de personal, que és el que estem parlant aquí en realitat, la integració és zero. De la integració cultural dels nens i nenes que van a classes de català (la qual és evident), no en tinc cap dubte. Però la integració no es redueix a parlar la llengua.

  Finalment,
  Estic completament segur de la existència de Màfies, no de vegades sinó la immensa majoria de vegades. I si bé es cert que això no ho explica tot (evidentment, és un tema molt complex), és fonamental entendre i exposar sense pors ni vergonyes que aquesta “invasió” subtil però innegable –acceptada i legal (si més no, suposadament) – només és possible per l’existència de les mateixes. Tu dius que “el gruix de la feina es fa per contactes”. Bé, contactes, màfies… on és la línia? L’explotació laboral [no] consentida, és el graó final de la cadena familiar? d’una trama que lliga les famílies a una entitat més gran?…
  Penso que aquestes màfies no només condicionen/estructuren el seu model empresarial i econòmic sinó que vertebren socialment als col·lectius, defineixen la seva manera de pensar, de copsar la realitat i de concebre la seva particular forma d’integració, que no entenen en els termes d’arrelament de la Catalunya terra d’acollida que com molt bé dius és la que s’ha estès i potenciat aquí.

  Apunt final: Lluís, ens has deixat amb la teva cloenda inacabada. Dius que “ara per ara tot apunta a una societat més diferenciada culturalment i socialment, amb l’afegit” […?] amb l’afegit de què?!!

  1. Sí, m’havia deixat el final. Volia dir: amb l’afegit que l’augment de les desigualtats i les noves dinàmiques d’exclusió laboral i econòmica dificulten la integració, tant la de caire cultural i simbòlic com la de caire laboral, econòmic i social.

 4. Hola de nou,

  Segurament no m’he expressat prou bé quan argumentava que “a Catalunya, més que un diàleg intercultural el que hi ha és la formació d’enclavaments culturalment tancats, amb un tracte merament instrumental”. En aquest punt no pretenia atorgar responsabilitats sobre aquest tema, ni menys encara buscar presumptes “culpables”, sinó, senzillament, donar el meu parer, potser un xic massa pessimista, sobre la qüestió. Intentaré explicar-me:

  El diàleg intercultural requereix interacció, intercanvi d’idees, percepcions i punts de vista, hibridació i, sobretot, predisposició a escoltar l’altre, i fins i tot a deixar-nos convèncer i seduir, si els seus arguments, valors i experiències ens resulten convincents i enriquidors. Doncs bé, penso -potser equivocadament-, que ni a Catalunya ni, en general, a d’altres països d’Europa es dóna gaire amb gaire freqüència. HI ha excepcions, afortunadament, però aquestes es donen, sobretot, en àmbits com ara la universitat o entre sectors amb un estatus professional i cultural sòlidament establert (a ESADE i IESE, per exemple, es vanten de comptar amb un alumnat i un professorat que prové de molts països diferents i que, amb llurs diferents aportacions, enriqueixen el know-how). En canvi, diria que entre les capes mitjanes i baixes, el que hi predomina és una coexistència -millor o pitjor, però generalment superficial- en què, tal i com tant tu com jo hem esmentat, els col·lectius d’immigrants i la població diguem-ne autòctona ocupa diferents llocs de treball -els xinesos amb els seus comerços, africans i magribins amb les feines socialment menys valorades i pitjor remunerades, etc. Tot això agreujat pel fet que els barris amb major pobresa, elevada densitat i pitjor qualitat dels habitatges són, també, els barris amb major presència de persones vingudes de fora d’Europa -especialment si són magribins o subsaharians-, cosa que afavoreix la creació d’un cercle viciós que acaba derivant en un cert grau de segregació social i ètnica. Afortunadament, molt menor que el que tenen a França, sense anar més lluny, però bo i així preocupant.
  No buscava, doncs, atribuir responsabilitats ni culpables i, clarament, no crec que això tingui gaire a veure amb el “procés”. Arran del teu comentari, però, vull afegir una reflexió: els processos de segregació i de manca d’integració, tant cultural com socioecnòmica, mai són responsabilitat exclusiva dels immigrants i/o llurs descendents. Es tracta, ben al contrari, de processos complexos en què hi intervenen, com a mínim, tres agents: els propis nouvinguts, per descomptat, però també el grau de receptivitat i acceptació de la població local (i, sobre aquest apartat, només un exemple significatiu: molts de nosaltres, jo inclòs, fem viatges llunyans a conèixer cultures “exòtiques”; en canvi, quan una comunitat, com la ara la Sikh de Badalona, fa una jornada de portes obertes i una desfilada per donar a conèixer la seva cultura, resulta que no hi ha gairebé ningú que s’hi interessi) i, és clar, les administracions públiques, les quals incideixen en àmbits, com ara l’educació, les polítiques d’habitatge, les polítiques culturals, els ajuts, etc., que són clau en les dues vessants de la integració. Pretendre que són “ells” i només “ells” els que no volen integrar-se em sembla reduccionista. I amb això no vull caure amb cap mena de “bonisme”, ja que sóc conscient que la resistència a l’altre i la voluntat de crear barreres són, malauradament, una realitat present en la immensa majoria de cultures. I pretendre que només els que venen de fora en són culpables no crec que sigui la millor manera de començar a trencar aquestes barreres.

 5. Thanks again Lluís,

  ESADE i IESE… interessant. Llocs molt propers i integradors.

  Bé, en sèrio, tens molta raó que la integració és responsabilitat de les tres potes que esmentes.

  Però el tema de les màfies, que no toques, reitero que jo el veig com un seriós motiu de preocupació. Dius que la solució “salomònica” per la que s’ha optat és per “repartir-se” d’alguna manera les parcel.les de treball i acceptar que aquesta és d’aquest col.lectiu i aquella d’aquell altre. D’acord, acceptem-ho. Però això com explica la concentració quasi absoluta del col.lectiu tal en la parcel.la x que tàcitament se li ha associat? A mi se’m fa difícil d’entendre. No sé qui dirigeix les màfies de cada sector econòmic ni com. Cada col.lectiu respondrà a les seves estructures i dinàmiques. Però, altra vegada per si no ho havia dit, jo estic convençut que hi són. No és descartable que la organització de tot plegat tinguès a dalt de tot les oligarquies financeres, empresarials i/o polítiques d’aquí (després de les, em sembla, 17 trames en què està inputat el PP, qualsevol cosa és possible) o compartides. La única cosa que veig clara és que no veig res clar i que hi veig molt difícil solució.
  Les reticències es vencen quan es fa l’acostament sense prejudicis i amb ganes reals de conèixer, intercanviar i aprendre, és molt cert. Però com captem i construim la realitat? a partir dels ínputs que rebem. En primer lloc, els mitjans repeteixen continuament els problemes polítics i econòmics interns i les anècdotes diàries del què fa un i altre aquí (amanit de futbol i cultura casolana) i, almenys jo no en sóc conscient, no toquen aquest tema. (com t’assabentes, per exemple, de les portes obertes de la comunitat Sikh a Badalona que comentes? quan han parlat d’aquesta comunitat pels mitjans?) I en segon lloc, la percepció real a partir dels sentits, és que alguna cosa molt gran es mou, però de forma sigilosa.

  La reacció són les barreres psicològiques, a les quals segueixen les físiques. (encara que no sigui correcte, o just, és molt difícil que no sigui així) I no és un bon panorama.

  I lligat a tota la resta (la Part 1 del post), presagia un futur veritablement incert. Ho sento però en pessimisme no em guanyes pas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *